当前位置: > -PK10开奖记录娱乐 > 读书屋 > 儿童读物 >

《百家姓》全文带拼音

时间:2012-05-03 10:01来源: 作者:艺教网编辑

《百家姓》全文带拼音(有声版)
百家姓(拼音)

Zhào  Qián  Sūn   Lǐ     Zhōu  Wú  Zhèng  Wáng

赵        钱    孙    李       周       吴    郑      王

Féng  Chén  Chǔ  Wèi     Jiǎng  Shěn  Hán  Yáng

冯        陈    褚    卫       蒋       沈     韩       杨

Zhū   Qin   Yoú   Xǔ      Hé    Lǚ    Shi  Zhāng

朱       秦    尤    许       何    吕      施    张

Kǒng  Cáo  Yán   Huà     Jīn   Wèi   Táo   Jiāng

孔       曹    严    华        金    魏      陶    姜

Qī    Xiè   Zōu  Yù     Bǎi(Bó) Shuǐ  Dòu   Zhāng

戚    谢      邹    喻       柏        水    窦    章

Yún   Sū   Pān   Gě       Xī   Fàn   Péng  Láng

云      苏    潘    葛         奚    范    彭    郎

Lǔ   Wéi  Chāng  Mǎ      Miáo  Fèng  Huā  Fāng

鲁    韦    昌    马           苗    凤    花    方

Yú   Rén   Yuán  Liǔ     Fēng   Bào   Shǐ  Táng

俞    任    袁    柳           酆    鲍    史    唐

Fèi(Bì) Lián Cén   Xuē     Léi   Hè    Ní   Tāng

费    廉    岑    薛      雷    贺    倪    汤

Téng  Yīn  Luó   Bì      Hǎo   Wū   ān   Cháng

滕    殷   罗    毕        郝    邬    安    常

Lè(Yuè) Yú  Shí   Fù       Pí    Biàn  Qí   Kāng

乐    于    时    傅          皮    卞    齐    康

Wǔ   Yú   Yuán  Bǔ       Gù  Mèng  Píng  Huáng

伍    余    元    卜          顾    孟    平    黄

Hé   Mù   Xiāo  Yǐn      Yáo  Shào  Zhàn  Wāng

和    穆    萧      尹        姚    邵       湛    汪

Qí   Máo   Yǔ   Dí       Mǐ   Bèi  Míng  Zāng

祁    毛    禹    狄        米    贝    明    臧

Jì    Fú  Chéng  Dài      Tán   Sòng  Máo  Páng

计    伏    成    戴          谈    宋        茅    庞

Xióng  Jǐ   Shū   Qū     Xiàng  Zhù   Dǒng  Liáng

熊    纪    舒    屈          项    祝       董    梁

Dù   Ruǎn  Lán  Mǐn      Xí    Jì    Má  Qiáng

杜    阮    蓝    闵         席    季    麻    强

Jiǎ    Lù   Lóu  Wēi      Jiāng  Tóng  Yán  Guō

贾    路    娄    危        江       童    颜    郭

 

Méi  Shèng  Lín  Diāo    Zhōng  Xú   Qiū   Luò

梅    盛       林    刁       钟      徐    邱    骆

Gāo  Xià   Cài   Tián     Fán    Hú   Líng  Huò

高    夏    蔡    田          樊    胡    凌    霍

Yú   Wàn  Zhī   Kē      Zǎn   Guǎn  Lú    Mò

虞    万    支    柯       昝      管    卢     莫

Jīng  Fáng  Qiú  Miào     Gān   Xiè  Yīng  Zōng

经    房    裘    缪         干    解    应    宗

Dīng Xuān  Féi   Dèng     Yù   Shàn  Háng  Hóng

丁    宣       贲    邓       郁    单       杭    洪

Bāo  Zhū   Zuǒ   Shí     Cuī    Jí    Niǔ  Gōng

包    诸    左    石        崔    吉    钮    龚

Chéng Jī   Xíng  Huá      Péi    Lù  Róng  Wēng

程    嵇    邢    滑        裴    陆    荣      翁

Xún  Yáng  Yū   Huì     Zhēn   Qū   Jiā   Fēng    

荀    羊     於     惠          甄    曲    家    封

Ruì   Yì   Chǔ  Jìn       Jí    Bǐng  Mí  Sōng

芮    羿    储    靳       汲    邴    糜    松

Jǐng  Duàn  Fù   Wū      Wū    Jiāo   Bā  Gōng

井    段      富    巫        乌     焦    巴    弓

Mù Kuí(Wěi) Shān Gǔ       Chē   Hóu   Fú   Péng

牧    隗       山    谷       车      侯    宓    蓬

Quán  Xī   Bān  Yǎng     Qiū  Zhòng  Yī  Gōng

全    郗    班    仰         秋     仲    伊    宫

Nìng  Qiú  Luán  Bào     Gān   Tǒu   Lì   Róng

宁    仇    栾    暴          甘    钭    厉    戎

Zǔ   Wǔ    Fú   Liú      Jǐng  Zhān   Shù  Lóng

祖    武    符    刘         景     詹     束    龙

Yè   Xìng  Sī   Sháo     Gào    Lí    Jì   Bó

叶    幸    司    韶        郜    黎    蓟    薄

Yìn   Sù   Bái   Huái      Pú   Tái   Cóng   è

印    宿    白    怀         蒲    邰    从    鄂

Suǒ  Xián   Jí    Lài      Zhuó  Lìn  Tù   Méng

索    咸    籍    赖          卓    蔺    屠    蒙

Chí  Qiáo  Yīn   Yù      Xū   Nài  Cāng  Shuāng

池    乔    阴    鬱       胥     能    苍       双

Wén Shēn  Dǎng  Zhái      Tán  Gòng  Láo   Páng

闻    莘     党      翟       谭     贡      劳    逄

Jī   Shēn   Fú    Dǔ      Rǎn   Zǎi    Lì   Yōng

姬    申    扶    堵         冉    宰    郦    雍

Xì   Qú   Sāng  Guì      Pú    Niú  Shòu   Tōng

卻    璩    桑    桂         濮    牛      寿    通

Biān  Hù   Yān   Jì       Jiá    Pǔ  Shàng  Nóng

边    扈    燕    冀         郏    浦    尚    农

Wēn  Bié  Zhuāng Yàn     Chái   Qú   Yán  Chōng

温    别       庄    晏         柴    瞿      阎    充

Mù   Lián  Rú    Xí      Huàn  ài    Yú   Róng

慕    连    茹    习         宦    艾    鱼    容

Xiàng Gǔ    Yì   Shèn     Gē   Liào   Yǔ  Zhōng

向    古    易    慎         戈    廖    庾    终

Jì    Jū   Héng   Bù      Dū   Gěng  Mǎn  Hóng

暨    居    衡    步         都    耿     满     弘

Kuāng Guó  Wén  Kòu     Guǎng  Lù   Quē  Dōng

匡    国    文     寇        广      禄     阙    东

ōu   Shū   Wò    Lì      Yù    Yuè   Kuí  Lóng

欧    殳     沃    利       蔚    越    夔    隆

Shī  Gǒng  Shè   Niè     Cháo   Gōu   áo   Róng

师     巩      厍    聂        晁   勾(句)  敖    融

Lěng  Zī   Xīn   Kàn    Nā(Nuó) Jiǎn  Ráo  Kōng

冷    訾    辛    阚       那         简    饶    空

Zēng  Wú  Shā   Niè      Yǎng  Jū    Xū   Féng

曾    毋     沙    乜         养    鞠    须    丰

Cháo Guān  Kuǎi  Xiāng    Zhā   Hòu  Jīng  Hóng

巢     关     蒯    相          查    后    荆     红

Yóu  Zhú  Quán   Lù    Gě(Gài)  Yì  Huán  Gōng

游    竺     权    逯       盖       益    桓     公

Mò qí   Sī mǎ Shàng guān ōu yáng  Xià hóu  Zhū gě

万俟      司马     上官          欧阳     夏侯       诸葛

Wén rén Dōng fāng  Hè lián Huáng fǔ  Yù chí Gōng yáng

闻人     东方      赫连     皇甫       尉迟     公羊

Tán tái Gōng yě  Zōng zhèng  Pú yáng Chún yú Chán yú

澹台      公冶      宗政       濮阳          淳于   单于

Tài shū  Shēn tú Gōng sūn  Zhòng sūn Xuān yuán Líng hú

太叔    申屠    公孙              仲孙     轩辕   令狐

Zhōng lí Yǔ wén Zhǎng sūn  Mù róng  Xiān yú  Lǘ qiū

钟离     宇文      长孙          慕容     鲜于      闾丘

Sī tú   Sī kōng  Qí guān  Sī kòu   Zhǎng    Dū

司徒      司空       丌官      司寇      仉       督

Zǐchē Zhuān sūn  Duān mù  Wū mǎ   Gōng xī

子车      颛孙          端木      巫马      公西

Qīdiāo  Yuèzhèng  Rǎng sì Gōng liáng Tuò bá   Jā gǔ

漆雕       乐正    壤驷        公良       拓跋     夹谷

Zǎi fǔ   Gǔ liáng  Jìn    Chǔ     Yán    Fǎ

宰父    谷梁     晋     楚      闫     法

Rú    Yān    Tú    Qīn   Duàn gān   Bǎi lǐ

汝     鄢     涂     钦      段干         百里

Dōng guō Nán mén Hū yán  Guī Hǎi Yáng shé Wēi shēng

东郭         南门    呼延      归 海      羊舌     微生

Yuè  Shuài  Gōu  Kòng   Kuàng  Hòu  Yǒu(Yòu) Qín

岳       帅    缑    亢          况    郈      有    琴

Liáng qiū    Zuǒ qiū    Dōng mén   Xī mén

梁丘         左丘       东门           西门

Shāng Móu  Shé  Nài(Mǐ)   Bó   Shǎng    Nán gōng

商    牟      佘    佴         伯     赏       南宫

Mò   Hǎ   Qiáo  Dá      Nián  ài   Yáng  Tóng

墨   哈    谯     笪        年   爱      阳    佟

Dì  wǔ     Yán    Fú     《 Bǎi Jiā Xìng 》Zhōng

第   五    言    福    百   家  姓      终

(责任编辑:admin)


顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
 • 上一篇:《千字文》全文带拼音(有声版)
 • 下一篇:熊家族逃难记
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
验证码: 点击我更换图片
最新评论 进入详细评论页>>
栏目列表
 • 中外名著
 • 儿童读物
 • 漫画
-PK10开奖记录网络美术馆
推荐专题
全息电子杂志
最新参赛单位
 • 胶州市书法家协会
 • 温州市棒棒堂艺术中心
 • 江阴市聆音琴行
 • 连云港市东海县星澜美术
 • 徐州市睢宁县古汉画院
 • 洛阳市张旭画室
 • 衡阳市童心童画美术教室
 • 漳州市红苹果儿童创艺中心
全息馆
推荐内容
 • 杂草和珍木

  大多数的同仁都很兴奋,因为单位里调来了一位新主管,据说是个能人,专门被派来整顿业...

 • 用水杯代替奶瓶

  宝宝现在用杯碗喝水的技巧比以前大有进步了,可以开始用杯、碗让宝宝喝水、喝奶,...

 • 迪士尼经典动画片《狮子王》主题曲《Circle

  ...

 • 转骰子

  这是一道测试空间想像力的图形游戏。仔细看一看下图上面一排的两颗骰子,注意相邻...

全息教学
热点内容
 • 可乐瓶、矿泉水瓶制作猪猪储蓄罐
 • 小马简笔画
 • 大耳朵图图之小怪-动画片图片
 • 牵牛花-简笔画图片
 • 利用废旧报纸制作的纸花作品大全
 • 手工制作可爱的Q版不织布宝宝帆
 • 纸风车怎么做
 • 小鲤鱼历险记插曲-翡翠龙鳞之歌
 • 大耳朵图图全家福-动画片图片
 • 用报纸折帽子 头饰装饰